Cách viết tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực, HAY!

Cách làm tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực
0
(0)

Cách viết tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực

Muốn viết được 1 bài tiểu luận với nhiều bạn sinh viên hiện này thật sự cũng khá khó khăn. Đặc biệt là cách viết tiểu luận quản trị nguồn nhân lực. Vậy nếu như viết tiểu luận cũng giống như 1 bài báo cáo luận văn đại học thì phải làm sao? Câu hỏi ở dưới đây sẽ giúp các bạn sinh viên có thể dễ dàng làm bài tiểu luận cho mình.

Cách làm tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực
Cách làm tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực

1.1 Yêu cầu về chuyên môn.

Tiểu luận đánh giá cuối kỳ là văn bản báo cáo về kết quả học tập của học viên đối với học phần được học. Nội dung của tiểu luận phải có liên quan đến học phần, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề khoa học thuộc học phần. Học viên cần phải đưa ra những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn.

[button color=”blue” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”true”]CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=” https://trithucpanda.com/bang-gia-dich-vu-viet-thue-luan-van-dai-hoc/” icon=”” target=”true”]BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN ĐẠI HỌC[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=” https://trithucpanda.com/top-5-de-tai-bao-cao-thuc-tap-tai-ngan-hang-hay-nhat/” icon=”” target=”true ]TOP 5 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG HAY NHẤT [/button]

1.2 Yêu cầu về hình thức trình bày:

Tiểu luận tuy ngắn nhưng cũng phải tuân theo một số cấu trúc bắt buộc để đảm bảo tính khoa học.
Quy mô và cấu trúc của tiểu luận :
Tiểu luận được trình bày từ 10-15 trang, không kể phụ lục đi kèm (nếu có) bao gồm các nội dung sau:
Phần mở đầu: Nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu

Cần trả lời được câu hỏi “Tại sao chủ đề này lại cần thiết được nghiên cứu?”.
Trong phần này, học viên cần làm rõ: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, cũng như những tồn tại, hạn chế của việc giải quyết vấn đề này trong thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Học viên cần làm rõ mục đích nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Trong khi mục tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”. Không nên có quá nhiều mục đích nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Thường chia thành ba nhiệm vụ: (i) Hệ thống hoá những vấn đề lý luận (thực tiễn – nếu có) liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài; (ii) Đánh giá (phân tích, mô tả) thực trạng vấn đề nghiên cứu; (iii) Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

Đối tượng nghiên cứu: học viên cần làm rõ vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu: học viên cần làm rõ phạm vi về không gian, phạm vi thời gian và phạm vi về nội dung
Phần nội dung.

1. Một số vấn đề lý luận

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

3. Giải pháp….

Phần Kết luận: Trình bày tổng kết những vấn đề nghiên cứu một cách ngắn gọn.

 Về hình thức trình bày.

Hình thức thể hiện tổng quan thông qua mẫu sau:
o Trang bìa ngoài(Mẫu 1)

o Trang bìa trong (Mẫu 2)

o Mục lục: đặt ngay sau trang bài (Mẫu 3)

o Danh mục chữ viết tắt (nếu có)

o Danh mục bảng, biểu sơ đồ

o Mở đầu

o Nội dung:

o Danh mục tài liệu tham khảo để làm tiểu luận (viết theo hướng dẫn)

Về chi tiết trình bày:

Nhất quán về tên tiểu luận, trình bày bìa, mục lục, tiết trong tiểu luận, cỡ chữ dãn dòng, đặt lề, phong chữ… thống nhất sử dụng như quy định của Trường:

Times New Roman cỡ chữ 13 hoặc 14, đặt lề: trên 3.0 cm, dưới 3.0 cm, trái 3.0 cm và phải 2.0 cm; dãn dòng 1.5 lines.

Trích dẫn trong tiểu luận có thể được trích dẫn dưới 2 dạng: trích dẫn theo ý và trích dẫn nguyên bản.
– Trích dẫn theo ý thì không nhất thiết phải để trong ngoặc kép “ ” và có thể chỉ ra nguồn trích hoặc dẫn nguồn trích [4].

[button color=”blue” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”true”]CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://trithucpanda.com/viet-bao-cao-thuc-tap-gia-bao-nhieu-2020/” icon=”” target=”true”] BÁO GIÁ THUÊ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP [/button]

[button color=”red” size=”medium” link=” https://trithucpanda.com/20-de-tai-chuyen-de-thuc-tap-quan-tri-nguon-nhan-luc-nen-lam-diem-cao/” icon=”” target=”true] 20 Đề tài chuyên đề thực tập Quản trị nguồn nhân lực, nên làm, điểm cao [/button]

– Trích dẫn nguyên bản phải trung thành với nguồn trích và để trong ngoặc kép “ ” [4]

2. Cách đánh chú thích trích dẫn được thống nhất như sau: ngoặc kép trích dẫn “ ” [4. Đánh ngoắc vuông, trong ngoắc vuông số thứ nhất là thư tự tài liệu tham khảo đã được sử dụng trong tiểu luận (theo thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo đã xếp theo nguyên tắc vần a, b, c), số thứ hai trong ngoặc vuông là số trang của trài liệu tham khảo.

3. Xếp danh mục tài liệu tham khảo:

3.1. Xếp theo vần a, b, c tên tác giả …

3.2. Tài liệu của tập thể tác giả thì xếp theo tên tác giả đầu tiên.

3.3. Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo từ đầu tiên của tài liệu.

Ví dụ:

1. Đào Duy Anh (2000), Từ điển Hán Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

9. C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 20.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *