Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chia Sẻ Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học cho các bạn học viên cùng nhau tham khảo nhé. Để làm được một bài thạc sĩ thì không phải một mình bạn gặp khó khăn đâu, mà có rất nhiều bạn học viên khác gặp khó khăn đó nghen, vì thế bạn không cần phải lo lắng về bài luận văn của mình bạn nhé. Tại Trí Thức Panda sẽ có những dịch vụ hỗ trợ làm bài luận văn cho bạn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc bài luận văn của bạn.

Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học
 1. Các quan hệ đất đai và những mâu thuẫn ruộng đất ở vùng nông thôn và vùng núi phía bắc hiện nay
 2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi Việt Nam
 3. Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (gian đoạn I)
 4. Định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc và Miền núi (UBDTMN) đến năm 2010
 5. Một số giải pháp nâmg cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình của phụ nữ một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Vai trò của chùa đối với đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ
 7. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng dân tộc và miền núi đến năm 2010
 8. Tình hình thực hiện và các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
 9. Một số vấn đề quan hệ giữa luật tục và luật thực định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 10. Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (giai đoạn II)
 11. Một số giải pháp nhằm ổn định dân cư khu vực biên giới Việt Trung
 12. Các thuật ngữ cơ bản liên quan đến dân tộc và miền núi
 13. Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số qua các trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1996 – 2000
 14. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác dân tộc và miền núi
 15. Những chính sách khoa học chủ yếu để xây dựng mục tiêu và phương thức đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc miền núi theo Nghị định số 59/NĐ-CP
 16. Truyền thống đấu tranh đoàn kết của đồng bào Khmer Nam bộ
 17. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Cơ quan đặc trách  công tác dân tộc (CTDT) Nam bộ
 18. Một số cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi từ việc tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và Quyết định số 72
 19. Thực trạng và giải pháp kiện toàn hệ thống bộ máy cơ quan làm CTDT và miền núi
 20. Thực trạng và định hướng công tác dân tộc và miền núi trên địa bàn Tây Nguyên
 21. Cơ sở khoa học để xác định chức năng quản lý Nhà nước về CTDT và miền núi
 22. Thực trạng và một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ở khu vực III miền núi
 23. Vấn đề tạo nguồn cán bộ khoa học là dân tộc thiểu số
 24. Đặc điểm tình hình các dân tộc ở Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra về chính sách dân tộc
 25. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hiện chính sách phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn
 26. Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 186 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)
 27. Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số  173 của Thủ tướng Chính Phủ  (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)
 28. Cơ sở khoa học về phân cấp quản lý công tác dân tộc ở nước ta (Đối với hệ thống cơ quan công tác dân tộc và miền núi)
 29. Cơ quan làm công tác dân tộc miền núi ở địa phương với việc thực hiện chức năng công tác dân tộc
 30. Nghiên cứu bài học kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 31. Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số
 32. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở vùng Khmer Nam Bộ
 33. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng miền núi
 35. Một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống vùng dân tộc
 36. Xu thế phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi đến năm 2020
 37. Vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi
 38. Thực trạng và giải pháp thu hút cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
 39. Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên
 40. Mối quan hệ giữa công tác dân tộc và công tác tôn giáo
 41. Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào DTTS liên quan đến các công trình thủy điện.
 42. Đổi mới công tác thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
 43. Đổi mới nội dung quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc.
 44. Nghiên cứu giải pháp xoá đói giảm nghèo vững chắc trên địa bàn Chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK miền núi vùng sâu, vùng xa chương trình 135.
 45. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
 46. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người Nùng Dín ở thôn Tùng Lâu, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
 47. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Ứng phó của nông dân với quá trình đô thị hóa ở xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 48. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Lịch và nông lịch của người Thái Đen ở Sơn La
 49. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Truyền thông phòng chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang: một tiếp cận nhân học
 50. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Gợi Ý 50 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học

 1. Luận văn Thạc sỹ Dân tộc học: Chăm sóc sức khỏe sinh sản của nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số lao động xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc: nghiên cứu ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
 2. Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
 3. Luận văn Thạc sỹ Dân tộc học: Di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế
 4. Luận văn Thạc sỹ Dân tộc học: Sinh kế của người Mnông dưới tác động của thủy điện Buôn Tua Srah ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
 5. Đặc trưng của Phật giáo Hoa tông qua khảo sát dân tộc học một số ngôi chùa Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
 6. Luận văn Thạc sĩ ngành Dân tộc học: Ẩm thực của người Nùng ở xã Hoàng Việt huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 7. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân hiện nay của người H’mông Đen ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
 8. Luận văn Thạc sỹ Dân tộc học: Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Ngôn ngữ biểu tượng tại các ngôi chùa ở Thừa Thiên Huế
 10. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
 11. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tang ma của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
 12. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 13. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân hiện nay của người Pa Dí ở thôn Cốc Ngù, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
 14. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân của người Dao Quần Chẹt hiện nay ở làng Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
 15. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản hiện nay của cư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh Hóa
 16. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường – Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 17. Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Ứng xử của người Cơ Lao với tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động mưu sinh (nghiên cứu trường hợp người Cơ Lao ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang)
 18. Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc.
 19. Nghiên cứu vấn đề giải quyết đất sản xuất của người nông dân Khmer ở  Sóc Trăng.
 20. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị và đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng DTTS (từ địa bàn Tây bắc)
 21. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương
 22. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc
 23. Những thay đổi chủ yếu của làng xã các dân tộc miền núi vùng cao phía bắc
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc
 25. Nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách an sinh xã hội nông thôn vùng DTTS miền núi phía bắc
 26. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Khmer Nam bộ, thực trạng và giải pháp
 27. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc hiện nay
 28. Một số vấn đề phát triển cộng đồng vùng DTTS miền núi phía Bắc
 29. Dự báo ảnh hưởng của hội nhập kinh tế thế giới tới xoá đói giảm nghèo vùng DTTS ở đông bắc Việt Nam
 30. Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi tây bắc phát triển bền vững
 31. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách dân tộc vùng DTTS và miền núi
 32. Cơ sở khoa học của nghiên cứu biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc
 33. Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến các DTTS thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước
 34. Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020
 35. Đánh giá tác động ảnh hưởng KT-XH đến vùng đồng bào dân tộc khi Việt Nam gia nhập WTO.
 36. Đánh giá hiệu quả một số dự án bảo tồn và phát triển một số dân tộc ít người (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)
 37. Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
 38. Thực trạng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện người DTTS trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH vùng DTTS&MN.
 39. Đánh giá tác động của các rủi ro từ thiên nhiên đối với vấn đề đói nghèo của đồng bào DTTS một số tỉnh MNPB.
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển các DTTS ở VN đến năm 2020.
 41. Cơ sở khoa học để hoạch định chính sách thương mại 2 chiều (cung ứng vật tư, hàng hóa và thu mua nông sản hàng hóa) ở vùng đồng bào DTTS MNPB
 42. Cơ sở khoa học của việc đổi mới xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.
 43. Dự án ‘Phòng chống lạm dụng ma túy trong đồng bào DTTS ở Việt Nam’
 44. Điều tra nghiên cứu đào tạo nghề xuất khẩu lao động ở vùng dân tộc và miền núi.
 45. Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS và MN, Một số kiến nghị và giải pháp
 46. Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá trình độ phát triển các dân tộc
 47. Nghiên cứu đánh giá những tập quán của đồng bào DTMN khu vực phía Bắc ảnh hưởng xấu đến đời sống KTXH, Một số kiến nghị và giải pháp.
 48. Nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc sau 25 năm đổi mới.
 49. Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn mới
 50. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
 51. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển
 52. Nghiên cứu xu thế biến đổi, đề xuất giải pháp cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH
 53. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu số.
 54. Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc.
 55. Nghiên cứu cơ sở khoa học đổi mới chính sách phát triển kinh tế-  xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.
 56. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 57. Nghiên cứu kết quả thực hiện chủ trương, chính sách đối với người Hoa và những vấn đề đặt ra
 58. Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người Khmer và những vấn đề đặt ra
 59. Đời sống của dân tộc thiêu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp, thực trạng và những vấn đề đặt ra
 60. Nghiên cứu bài học kinh nghiệp thoát nghèo của một số xã đặc biệt khó khăn
 61. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: Kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa IX về Công tác Dân tộc và những vấn đề đặt ra

1: NGHI LỄ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TU DÍ Ở XÃ THANH BÌNH, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Người Bố Y là một trong 16 tộc người có số dân rất ít người ở Việt Nam (nằm trong nhóm có dân số dưới 5.000 người) cư trú tập trung tại huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai và huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Tuy tên gọi khác nhau, người Bố Y ở Mường Khương tự gọi là “Tu Dí”, người Bố Y ở Quản Bạ tự gọi là “Pầu Y” nhưng họ đều có chung nguồn gốc là một bộ tộc thuộc Lạc Việt trong khối Bách Việt.

Ở Lào Cai, người Tu Dí cư trú tập trung ở huyện Mường Khương, ở thành các làng bản và xen kẽ với một số dân tộc anh em khác thuộc các xã: Tung Chung Phố, Thanh Bình, Lùng Vai, Lùng Khấu Nhin, Bản Lầu, Thải Giàng Sán, Tả Gia Khâu, Pha Long, thị trấn Mường Khương của huyện Mường Khương. Theo điều tra thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 của Tổng cục Thống kê, người Tu Dí ở Lào Cai có 1468 người ( trên tổng số 2647 người, chiếm 62,3% tổng số người Bố Y tại Việt Nam).

Cơ cấu kinh tế chủ yếu của người Tu Dí là nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi, trước đây cây ngô là cây trồng cho lương thực chính, ngày nay có thêm cây lúa vì đã thay đổi, cải tiến trong kỹ thuật canh tác và giống cây trồng. Trong một năm có nhiều lễ tết diễn ra gắn với tín ngưỡng nông nghiệp và những triết lý nhân sinh tộc người Tu Dí. Các phong tục tập quán gắn với chu kỳ đời người phong phú và đặc sắc phản ánh rõ nét văn hoá tộc người riêng biệt và giàu tính nhân sinh.

Hôn nhân là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong chu kỳ của đời người, phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa của dân tộc. Nghi lễ hôn nhân là thủ tục khẳng định cuộc hôn nhân đó là hợp pháp làm thay đổi địa vị xã hội của con người. Để tiến tới hôn nhân cũng như khi đã đạt được cuộc hôn nhân, mỗi tộc người đều trải qua những nghi lễ nhất định theo quy định mang tính tập quán của tộc người hay nhóm tộc người. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nghi lễ hôn nhân của các tộc người đang có sự biến đổi và thích nghi với điều kiện mới, với xu hướng chính là chọn lọc và tiếp thu những yếu tố mới phù hợp, đơn giản hóa một số nghi lễ, tập quán truyền thống bị coi là rườm rà, tốn kém… Điều này đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tộc người, song cũng là những nhân tố dẫn đến sự thay đổi các giá trị văn hóa vốn có của người Tu Dí. Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để văn hóa của người Tu Dí vừa giữ được bản sắc riêng lại vừa hội nhập phát triển theo xu hướng phát triển của đất nước. Trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa IX) đã chỉ rõ “giữ vững và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất”. Vì thế, nghiên cứu vấn đề “nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai” trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Góp phần cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một góc nhìn toàn diện hơn về các yếu tố văn hóa tộc người, từ đó đưa ra các giải pháp chính sách bảo tồn, phát huy và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng.

2. Tình hình nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

2.1. Các công trình nghiên cứu về hôn nhân các dân tộc thiểu số

Cho đến nay, vấn đề hôn nhân các dân tộc thiểu số đã được nhiều học giả nghiên cứu, với nhiều công trình có giá trị.

Trong Bức khảm văn hóa Châu Á (2001) của Grant Evans chủ biên do Cao Xuân Phổ dịch đã nhìn vào văn hóa Châu Á dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau từ Khảo cổ học, Ngôn ngữ học, Dân tộc học đến các diện mạo văn hóa trong ứng xử của con người thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi thiết chế xã hội như gia đình, nhà nước, giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo tín ngưỡng và các kiểu vận hành của những thiết chế đó dưới những dạng đặc thù như gia đình, dòng họ, quan hệ họ hàng, hôn nhân, hồi môn…

Trong công trình Hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số Việt Nam (2012) của nhiều tác giả đã tập trung giới thiệu tập tục hôn nhân, gia đình của một số dân tộc thiểu số Việt Nam, tiêu biểu là dân tộc Nùng, Khơ me….Tác phẩm cũng được ghi nhận và đánh giá khá tốt về chất lượng nội dung.

Với công trình Văn hóa Tày, Nùng (1984), Hà Văn Thư, Lã Văn Lô đã khái quát xã hội và con người của dân tộc Tày – Nùng, khắc họa thế giới quan, nhân sinh quan, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán cũng như những giá trị nghệ thuật truyền thống của nhóm dân tộc này và khái quát về văn hóa Tày – Nùng sau Cách mạng tháng Tám. Trong tác phẩm, hai tác giả đã nhắc đến tập tục cưới hỏi của người Tày – Nùng, tuy mới chỉ dừng lại những nét khái quát chung nhưng tác phẩm cũng đã có những đóng góp cơ bản cho việc nghiên cứu về các dân tộc thiểu số nói chung và nhóm văn hóa Tày – Nùng nói riêng. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Đỗ Thúy Bình với Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam (1994) đã đi sâu phân tích, vạch ra được những khía cạnh cơ bản của đời sống hôn nhân, luật hôn nhân và gia đình, vấn đề lựa chọn bạn đời, các nguyên tắc và hình thái trong hôn nhân. Bên cạnh đó các vấn đề kết cấu gia đình, chức năng gia đình và các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời cũng được chú trọng. Những đặc điểm phân tích trên đã được khái quát và phân tích trong hôn nhân và gia đình của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Qua đó góp phần hiểu được tính ổn định của một số chuẩn mực văn hóa tộc người đồng thời thể hiện rõ nét những phong tục nghi lễ của từng dân tộc. Đây là công trình tương đối toàn diện, đầu tiên và chuyên sâu về vấn đề hôn nhân và gia đình của các dân tộc.

Nguyễn Thị Song Hà với tác phẩm Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Mường ở Hòa Bình (2011) đã trình bày có hệ thống và toàn diện về nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Mường ở Hòa Bình, từ đó làm rõ những đặc điểm chung và sắc thái địa phương trong xã hội truyền thống. Tác phẩm đã đưa ra các khái niệm về hôn nhân, nghi lễ hôn nhân…, chỉ rõ sự biến đổi của các nghi lễ trong chu kỳ đời người từ truyền thống đến hiện đại, trong đó có nghi lễ trong hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Trong công trình Nghiên cứu hôn nhân và biến đổi hôn nhân ở Việt Nam: mấy vấn đề có ý nghĩa lý luận và phương pháp luận (2013), Ngô Thị Thanh Quý đã đưa ra một cách khái quát khái niệm về hôn nhân, các hình thái hôn nhân, nghi thức pháp lý, phong tục trong hôn nhân và phân kỳ quá trình biến đổi hôn nhân.Trong công trình này, tác giả đã khái quát “Hôn nhân là một hiện tượng của đời sống, được chuẩn mực hóa, khuôn mẫu hóa (về quyền hạn, nghĩa vụ) cho các vai trò xã hội trên nhiều phương diện như phong tục, đạo đức, pháp lý, nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người trong các quan hệ tính giao, sinh sở, nuôi dưỡng người già và con cái. Điều này cũng có nghĩa: hôn nhân là một thiết chế xã hội – bởi thiết chế xã hội không gì khác hơn chính là tập hợp những khuôn mẫu ứng xử và vai trò xã hội với mục tiêu giải quyết các nhu cầu của xã hội”. Công trình này có ý nghĩa trong việc nghiên cứu về hôn nhân và sự biến đổi của các mô hình phong tục hôn nhân ở Việt Nam.

2.2. Các công trình nghiên cứu về người Tu Dí (Bố Y)

Công trình nghiên cứu ngoài nước về người Tu Dí (Bố Y)

Một số công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc đề cập đến nguồn gốc, quá trình di cư, một số nét văn hóa tiêu biểu của người Bố Y được đề cập đến trong “Văn hóa dân tộc Bố Y huyện Hà Khẩu Vân Nam” (Nhà xuất bản dân tộc Vân Nam, 2007) và Tây Nam dân tộc sử nghiên cứu (Phạm Hồng Quý, 1981). Các công trình nghiên cứu này giúp học viên trong việc tìm hiểu nguồn gốc, một số nét tương đồng giữa người Tu Dí (Bố Y) ở Việt Nam với tộc người này ở Trung Quốc.

Như vậy, từ trước đến nay, chưa có công trình nghiên cứu riêng biệt nào của các học giả nước ngoài đề cập trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

Công trình nghiên cứu trong nước về người Tu Dí (Bố Y)

Các công trình nghiên cứu về người Bố Y nói chung và người Tu Dí nói riêng vẫn còn tương đối hạn chế. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Trong công trình “Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam” (Viện Dân tộc học, 1975) phần “Lịch sử di cư và sinh hoạt văn hóa của người Tu Dí ở Lào Cai” của Chu Thái Sơn, tác giả đã khái quát về tên gọi, lịch sử tộc người và những nét văn hóa truyền thống của người Tu Dí ở Lào Cai, bên cạnh đó tác giả còn có những so sánh sự giống và khác nhau trong nguồn gốc di cư, ngôn ngữ và một số nét văn hóa giữa người Tu Dí ở Lào Cai và người Bố Y ở Hà Giang

Các công trình “Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc)” (1978) của Tập thể tác giả, “Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam” (1997) của Đặng Văn Lung và các cộng sự, “Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (2004) của Nguyễn Đăng Duy, “Văn hóa vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” (2010) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… đã đề cập đến văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn nước Việt Nam nói chung và văn hóa người Bố Y nói riêng, trên các khía cạnh của đời sống văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống, như: lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của tộc người này.

Một số công trình nghiên cứu riêng về văn hóa của người Bố Y, như: “Văn hóa vật thể người Bố Y” (2009) của Ma Quốc Tám-Nguyễn Hữu Thọ đã khảo sát và đánh giá thực trạng, một số biến đổi trong đời sống văn hóa vật thể của dân tộc Bố Y trên địa bàn tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất biện pháp bảo tồn các gía trị văn hóa đó trong tình hình mới; Công trình“Nghiên cứu phong tục tập quán các dân tộc thiểu số có số dân dưới 5 ngàn người khu vực miền núi phía Bắc” (Trịnh Thị Thủy, 2011) (cụ thể là nghiên cứu 2 tộc người: Tu Dí – khảo sát trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Pu Péo – khảo sát trên địa bàn tỉnh Hà Giang) đã khảo sát, đánh giá thực trạng phong tục, tập quán của các tộc người Bố Y và Pu Péo từ truyền thống đến hiện đại, từ đó đề xuất những biện pháp bảo tồn và phát huy phong tục, tập quán các tộc người Bố Y, Pu Péo trong giai đoạn hiện nay; Trên Tạp chí Dân tộc học số 4 – 2005, Nguyễn Thị Thanh Nga với bài Về nhóm Tu Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai đã có cái nhìn sơ bộ về tộc người này, như: lịch sử tộc người, phương thức sinh kế, văn hóa, xã hội truyền thống trong đó có đôi nét về gia đình và hôn nhân. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Trong “Văn hóa dân gian người Bố Y ở Lào Cai” do Trần Hữu Sơn chủ biên xuất bản 2 tập năm 2014-2015, nhóm tác giả đã công bố một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện về văn hóa dân gian truyền thống của người Bố Y trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: Khái quát chung về tộc người này; Tri thức dân gian về bảo vệ môi trường tự nhiên; Tri thức dân gian liên quan đến sản xuất nông nghiệp, trồng trọt; Phong tục liên quan đến chu kỳ đời người (trong đó có đề cập đến phong tục tập quán trong cưới xin truyền thống của người Bố Y); Nghề thủ công truyền thống; Tín ngưỡng dân gian, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, văn học dân gian, âm nhạc, nhạc cụ dân gian và các lễ tết, hội… của người Bố Y huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Như vậy, liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, tộc người Tu Dí nói chung và vấn đề nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí nói riêng đã được các nhà khoa học quan tâm nhưng chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, riêng biệt. Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở các yếu tố truyền thống, vẫn còn thiếu hụt những cập nhật mới, những biến đổi trong thời kì hiện nay. Vì vậy, góp phần giải quyết “khoảng trống” nêu trên là nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Làm rõ đặc điểm, giá trị truyền thống và các yếu tố biển đổi trong nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Trình bày có hệ thống về nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để từ đó làm phong phú, sáng rõ những đặc trưng văn hóa của tộc người này. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:
 • Làm rõ những biến đổi trong nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và nguyên nhân biến đổi.
 • Góp thêm tư liệu khoa học và bước đầu đưa ra một số kiến nghị và giải pháp chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tộc người thể hiện qua lĩnh vực nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài luận văn là nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Khách thể nghiên cứu của luận văn là người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong đó, một số đối tượng cụ thể được quan tâm hơn, chẳng hạn những người am hiểu về phong tục tập quán trong hôn nhân, thầy cúng t, các ông, bà mối, những người đã là cô dâu, chú rể trong dịp cưới, và người có uy tín đại diện cho cộng đồng ở địa bàn nghiên cứu.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi không gian nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu chính của đề tài luận văn được chọn ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai – nơi có đông người Tu Dí sinh sống.

 • Phạm vi thời gian nghiên cứu

Đề tài luận văn nghiên cứu nghi lễ hôn nhân người Tu Dí trong truyền thống và hiện tại, từ đó phân tích, so sánh làm rõ các yếu tố biến đổi hiện nay.

Ngày 1/10/1991 là ngày tái lập tỉnh Lào Cai, tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn. Huyện Mường Khương là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lào Cai, với nhiều điều kiện khó khăn về giao thông đi lại, cơ sở hạ tầng nên sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội sau khi tái lập tỉnh không được mạnh mẽ, rõ nét. Do vậy, mốc thời điểm so sánh truyền thống và hiện tại học viên lựa chọn là 15 năm sau ngày tái lập tỉnh. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

 • Phạm vi nội dung nghiên cứu:

Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu các nghi lễ trong đám cưới của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong quá khứ (truyền thống) và hiện tại, bao gồm các nghi lễ trước đám cưới, trong đám cưới và sau đám cưới. Phân tích, so sánh và làm rõ các yếu tố biến đổi trong nghi lễ đám cưới của người Tu Dí hiện nay.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: 

5.1 Phương pháp luận

Trước hết, luận văn dựa trên quan điểm triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong hôn nhân nói chung và nghi lễ hôn nhân nói riêng. Từ khi tiến hành nghiên cứu, học viên không xem xét và nhìn nhận nghi lễ hôn nhân như là một thành tố tồn tại độc lập mà đặt nó trong bối cảnh văn hóa ứng xử về hôn nhân của cộng đồng người Tu Dí, đồng thời đặt hôn nhân trong quan hệ với các thành tố văn hóa khác. Vì thế, khi nghiên cứu về nghi lễ hôn nhân, tác giả không dừng lại ở việc nghiên cứu về nghi lễ hôn nhân mà còn nghiên cứu các hiện tượng văn hóa khác của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương để xâu chuỗi các sự vật, hiện tượng nhằm tìm ra những giá trị văn hóa-xã hội của hôn nhân, lý giải về ý nghĩa các nghi lễ hôn nhân. Luận văn cũng đặt người Tu Dí ở xã Thanh Bình trong mối quan hệ với các tộc người láng giềng, từ đó làm rõ đặc trưng riêng về nghi lễ hôn nhân người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dựa vào lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khi nghiên cứu nghi lễ hôn nhân, học viên coi đây là một thành tố khả biến, tức phải đặt trong bối cảnh lịch sử, có hình thành, phát triển và biến đổi, để từ đó làm cơ sở để giải thích về những biến đổi trong nghi lễ hôn nhân nói riêng và hôn nhân nói chung của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương trong giai đoạn hiện nay dưới tác động từ các yếu tố. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Luận văn còn dựa trên những quan điểm của Đảng ta về chính sách dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài luận văn, học viên đã sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp điền dã dân tộc học: Để thực hiện thu thập số liệu tại thực địa, học viên đã tiến hành nghiên cứu điền dã, khảo sát tại điểm nghiên cứu là xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào các thời điểm khác nhau trong năm, tham dự một đám cưới của đôi vợ chồng trẻ. Công cụ chủ yếu sử dụng trong nghiên cứu thực địa là: quan sát trực tiếp, quan sát tham dự và phỏng vấn sâu bằng bảng hỏỉ; thu thập và tổng hợp số liệu thống kê.

Trong thời gian cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt tại địa bàn nghiên cứu, học viên tiến hành quan sát tham dự, tiếp cận với người dân, cùng tham gia vào các hoạt động sinh hoạt với họ, để tạo mối quan hệ thân thiện và cùng chia sẻ thông tin. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Lựa chọn các đối tượng phỏng vấn đa dạng, học viên tiến hành phỏng vấn sâu theo bảng hỏi, để có thể thu thập được thông tin đa chiều và khách quan. Đối tượng phỏng vấn là những người làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại địa phương, những người trực tiếp tham gia vào đám cưới hoặc các hoạt động trong gia đình. Như khi tìm hiểu những vấn đề cụ thể, lý giải các sự việc, ý nghĩa các phong tục tập quán liên quan đến nghi lễ hôn nhân học viên tìm đến những người cao tuổi am hiểu về phong tục tập quán của người Tu Dí, trưởng các dòng họ, lãnh đạo xã, trưởng bản, những ông mối, bà mối, thầy cúng…

Nội dung câu hỏi phỏng vấn được chuẩn bị cụ thể gồm các câu hỏi mở theo chủ đề và các nhóm chủ đề trong nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí.

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: học viên tiến hành tổng hợp các công trình nghiên cứu về người Tu Dí. Các công trình nghiên cứu như sách, bài báo đăng trên tạp chí, luận án, luận văn… mà nội dung liên quan đến lĩnh vực hôn nhân của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Tu Dí nói riêng. Ngoài ra, các tài liệu thứ cấp như báo cáo, số liệu về dân số, dân tộc, niên giám thống kê liên quan đến người Tu Dí tại địa bàn nghiên cứu cũng được phân tích để làm cơ sở nghiên cứu về nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
 • Một số khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài luận văn: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:
 • Đối tượng nghiên cứu được nghiên cứu trong đề tài luận văn là đồng bào dân tộc thiểu số có số dân rất ít người (dưới 10.000 người), đã được các nhà khoa học quan tâm tuy nhiên các công trình nghiên cứu chưa nhiều, nên nguồn tư liệu để tham khảo chưa được phong phú.
 • Địa bàn cư trú của người Tu Dí thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên khó khăn trong đi lại và tốn kém về chi phí.
 • Đồng bào có tập quán đi nương, đi buôn bán xa nhà nên khó khăn trong quá trình lấy tư liệu.

Học viên đã có cố gắng thu thập tư liệu trong quá trình thực hiện đề tài luận văn, tuy nhiên, do một số khó khăn, nên đề tài luận văn vẫn còn thiếu hình ảnh thực tế, đối tượng phỏng vấn chưa được phong phú. Học viên sẽ cố gắng hoàn thiện trong những nghiên cứu tiếp theo.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

6.1 Ý nghĩa lý luận

 • Đề tài luận văn cung cấp một cách có hệ thống những tư liệu về nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, góp phần bổ sung về mặt tư liệu mới cho ngành Dân tộc học/Nhân học.
 • Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy những yếu tố truyền thống và biến đổi trong nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc định hướng và gợi ý chính sách xã hội, văn hóa trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Tu Dí nói chung và người Tu Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nói riêng; đồng thời tạo cơ sở nền tảng cho việc xây dựng nếp sống văn hóa mới của nhóm Tu Dí trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước hiện nay.

7. Cơ cấu của Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm các chương sau:

MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lý luận và khái quát về địa bàn, đối tượng nghiên cứu

 • 1.1. Cơ sở lý luận
 • 1.1.1. Một số khái niệm
 • 1.1.2. Cơ sở lý thuyết
 • 1.2. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
 • 1.2.1. Điều kiện tự nhiên
 • 1.2.2. Dân số, dân cư xã Thanh Bình, huyện Mường Khương
 • 1.3. Khái quát về đối tượng nghiên cứu
 • 1.3.1. Vài nét về lịch sử tộc người
 • 1.3.2. Một số đặc điểm về kinh tế
 • 1.3.3. Một vài đặc điểm về văn hóa
 • 1.3.4. Đặc điểm về xã hội
 • Tiểu kết chương 1 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Chương 2: Nghi lễ hôn nhân truyền thống của người Tu Dí

 • 2.1. Quan niệm về hôn nhân của người Tu Dí
 • 2.2. Nghi lễ trong hôn nhân người Tu Dí
 • 2.2.1. Giai đoạn trước đám cưới
 • 2.2.2. Lễ cưới
 • 2.2.3. Nghi lễ sau đám cưới
 • Tiểu kết chương 2

Chương 3: Biến đổi nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí

 • 3.1. Bối cảnh biến đổi nghi lễ hôn nhân của người Tu Dí
 • 3.2. Một số biến đổi trong nghi lễ hôn nhân người Tu Dí
 • 3.2.1. Biến đổi trong quan niệm về hôn nhân
 • 3.2.2. Biến đổi về nghi lễ trong hôn nhân
 • 3.3. Nguyên nhân của sự biến đổi
 • 3.3.1. Tác động của sự phát triển kinh tế
 • 3.3.2. Tác động của văn hóa-xã hội
 • 3.3.3. Tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
 • 3.3.4. Sự thay đổi nhận thức của chủ thể văn hóa
 • 3.4. Khuyến nghị giải pháp và gợi ý chính sách bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người Tu Dí trong lĩnh vực hôn nhân hiện nay
 • Tiểu kết chương 3 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

KẾT LUẬN

2: TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ EM CỦA NGƯỜI NÙNG DÍN Ở THÔN TÙNG LÂU, XÃ TUNG CHUNG PHỐ, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Ngày nay, Việt Nam đang trên bước đường phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những thành tựu đáng kể, tuy nhiên quá trình này cũng tạo ra nhiều biến đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống trong đó có lĩnh vực văn hóa. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên đất nước ta đang dần bị mai một, biến mất. Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc không chỉ trở thành một nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đề ra trong các đường lối, chính sách của đất nước mà còn là một vấn đề bức thiết cần được bản thân các tộc người quan tâm cùng coi trọng.

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam, giáp ranh giữa vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc. Phía Bắc Lào Cai giáp Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái. Thành phố Lào Cai có cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu khiến cho việc giao lưu hợp tác về kinh tế – văn hóa giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Với lợi thế về vị trí địa lý cũng như điều kiện tự nhiên, kinh tế Lào Cai phát triển mạnh mẽ ở các các ngành thương nghiệp, du lịch và khai khoáng. Những biến đổi này đã tác động mạnh mẽ đến các tộc người thiểu số ở đây. Vì vậy, giữ gìn bản sắc văn hóa của tộc người đã và đang trở thành một vấn đề cấp thiết. Do đó, việc giáo dục những thế hệ trẻ – những người “giữ lửa” của tộc người trở thành một vấn đề đang được sự quan tâm của toàn xã hội trong đó có người Nùng Dín. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Ở Lào Cai, người Nùng Dín đã có mặt từ lâu đời, là một trong số 25 ngành nhóm tộc người của tỉnh có số lượng dân số tính đến hết năm 2010 là trên 27000 người, xếp thứ 7 trong số các dân tộc trong tỉnh. [20, tr. 40]. Đến nay, người Nùng Dín vẫn còn lưu giữ được khá đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống của mình. Bởi người Nùng Dín luôn đề cao vấn đề giáo dục nhất là giáo dục trẻ em từ khi còn nhỏ, thông qua quá trình giáo dục này để trẻ em từng bước thích nghi và phát triển hoàn thiện trong môi trường văn hoá của tộc người nói riêng và xã hội nói chung. Hiện nay, tuy những biến đổi kinh tế – xã hội mới có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của người Nùng Dín ở đây nhưng họ vẫn giữ gìn và phát huy những kinh nghiệm, tri thức giáo dục trẻ em truyền thống bởi vai trò tích cực của chúng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Nùng Dín. Chính vì thế, tôi đã lựa chọn nghiên cứu về tri thức giáo dục trẻ em và những biến đổi của nó trong bối cảnh hiện nay của người Nùng Dín ở Lào Cai với đề tài “Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người Nùng Dín ở thôn Tùng Lâu, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai”

2. Mục đích nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: 

Mục đích nghiên cứu tập trung vào các nội dung sau:

– Hệ thống tri thức địa phương của người Nùng Dín trong việc giáo dục trẻ em, truyền thống và biến đổi.

 • Những yếu tố tích cực của gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục trẻ em của người Nùng Dín
 • Bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay và sự tác động của nó đối với hệ thống tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người Nùng Dín.

Tất cả những thông tin thu thập được chỉ tập trung để làm rõ những nội dung nêu trên, đồng thời hệ thống hóa những tri thức địa phương của người Nùng Dín ở Lào Cai trong việc giáo dục trẻ em, truyền thống và những biến đổi trong hoàn cảnh hiện nay.

3. Đối tượng, phạm vi và địa bàn nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu: Thôn Tùng Lâu II, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (nay là thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Thôn Tùng Lâu hay làng Tùng Lâu là một làng cổ truyền có lịch sử lâu đời, theo nhiều tư liệu thu thập được từ Phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai) thì làng đã hình thành được ít nhất là 6 đời (120 năm) hoặc lâu hơn thế. Làng có vị trí gần khu chợ trung tâm của huyện khoảng 200m và cách khu trung tâm huyện khoảng 1km. Vì thế hiện nay làng cũng có sự thay đổi về cả kinh tế lẫn văn hoá do ảnh hưởng của các chính sách phát triển kinh tế và văn hoá của Nhà nước.

Thôn Tùng Lâu trước đây thuộc xã Tung Chung Phố. Đến năm 2007, do số hộ gia đình tăng nhanh, gây khó khăn cho việc quản lý nhân khẩu nên được tách ra thành thôn Tùng Lâu I và Tùng Lâu II. Năm 2010, một phần lãnh thổ của xã Tung Chung Phố (gồm 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 người) được sáp nhập vào xã Mường Khương đồng thời thành lập thị trấn Mường Khương trên cơ sở xã Mường Khương trong đó bao gồm 2 thôn Tùng Lâu I và Tùng Lâu II.

Luận văn chọn thôn Tùng Lâu II làm địa bàn điền dã và nghiên cứu chính vì thôn Tùng Lâu II là nơi trung tâm của thôn Tùng Lâu cũ, còn thôn Tùng Lâu I chủ yếu là các hộ gia đình mới với địa bàn được mở rộng ra về phía trung tâm thị trấn. Hiện nay, thôn Tùng Lâu II có 107 hộ gia đình với 479 nhân khẩu, trong đó có 98 % người dân ở đây là người Nùng Dín. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

Đối tượng nghiên cứu : Tri thức của người Nùng Dín về giáo dục trẻ em truyền thống và hiện nay, những biến đổi và nguyên nhân của những biến đổi đó.

Phạm vi nghiên cứu: luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những tri thức của người Nùng Dín ở thôn Tùng Lâu về giáo dục trẻ em cùng những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: đóng góp vào ngành dân tộc học/nhân học những tri thức cụ thể, làm rõ hơn văn hóa của một ngành, một nhóm tộc người – người Nùng. Làm cơ sở tài liệu cho các nhà khoa học sau đó tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu vấn đề này.

Ý nghĩa thực tiễn: Làm cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách và cán bộ công tác văn hóa đề ra những chủ trương, chính sách và biện pháp bảo tồn bản sắc văn hóa người Nùng Dín nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cho phù hợp với tình hình của từng địa phương.

5. Phương pháp nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học: 

Để viết luận văn này tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong ngành nhân học là:

Phương pháp nghiên cứu quan sát tham gia: Tác giả đã thực hiện nghiên cứu điền dã tại thôn Tùng Lâu II trong thời gian 1 tuần (23 – 30/12/2013). Trong quá trình điền dã, tác giả đã ở tại nhà ông Vàng Tờ Phủ – thầy mo thôn Tùng Lâu II, đây là gia đình có 4 thế hệ (ông – bố mẹ – con cháu chắt) và vẫn giữ được nhiều nếp sống truyền thống của người Nùng Dín ở đây. Bằng cách tham gia vào sinh hoạt cũng như các thực hành văn hóa của gia đình để tìm hiểu môi trường văn hóa, môi trường gia đình cũng như phân tích ảnh hưởng của nó đối với việc giáo dục trẻ em. Ngoài thời gian 1 tuần điền dã, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015, tác giả đã có nhiều dịp nghiên cứu điền dã trong thời gian ngắn (1- 2 ngày) tại thôn Tùng Lâu I, II, và các thôn người Nùng Dín ở huyện Mường Khương như thôn Na Bủ, Mã Tuyển, Sảng Chải.

– Phương pháp phỏng vấn sâu: Thực hiện một số cuộc phỏng vấn nhóm về vấn đề giáo dục trẻ em trong gia đình cũng như hệ thống trường học, Ngoài ra, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn sâu với các đối tượng khác nhau (về giới, về lứa tuổi, về nghề nghiệp) để tìm hiểu những thông tin đa chiều và toàn diện.

Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua, bảng hỏi: Lập những bảng hỏi cho những nhóm người khác nhau về lứa tuổi để thu thập những thông tin khác nhau, đa chiều về quan niệm, cách thức giáo dục trẻ em. Dựa trên việc tổng hợp những thông tin từ bảng hỏi, phân tích để đưa ra những đánh giá, nhận xét sát thực, chính xác.

Các phương pháp trên cho phép thu thập được nguồn thông tin chính xác và chân thực để trên cơ sở đó, tôi có điều kiện hệ thống hoá những thông tin thu thập được và đưa ra được những kết luận đúng đắn cho nghiên cứu của mình. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

6. Bố cục luận văn

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận có bố cục thành 3 chương với nội dung cơ bản như sau:

MỞ ĐẦU

 1. Lý do lựa chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng, phạm vi và địa bàn nghiên cứu
 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Bố cục luận văn

CHƯƠNG  1.  NHỮNG TIỀN  ĐỀ  LÝ  THUYẾT  VÀ  TỔNG  QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI NÙNG DÍN Ở LÀO CAI

 • 1.Những tiền đề lý thuyết và tổng quan về tình hình nghiên cứu
 • 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 1.1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
 • 1.1.3. Cơ sở lý thuyết
 • 1.2. Tổng quan về người Nùng Dín ở Lào Cai
 • 1.2.1. Dân tộc và địa bàn cư trú của người Nùng Dín tại Lào Cai
 • 1.2.2. Đặc điểm kinh tế và xã hội
 • 1.2.2.1. Đặc điểm kinh tế của người Nùng Dín
 • 1.2.2.2. Đặc điểm xã hội của người Nùng Dín tại Lào Cai
 • Tiểu kết chương 1: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TRẺ EM CỦA NGƯỜI NÙNG DÍN LÀO CAI

 • 2.1. Quan niệm về trẻ em nói chung và ở người Nùng Dín nói riêng
 • 2.1.1. Khái niệm về trẻ em
 • 2.1.2. Quan niệm về trẻ em và vai trò của trẻ em trong gia đình của người Nùng Dín
 • 2.1.3. Quan niệm về giáo dục trẻ em của người Nùng Dín
 • 2.2. Hệ thống tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người Nùng Dín
 • 2.2.1. Nội dung giáo dục
 • 2.2.1.1. Giáo dục ngôn ngữ và chữ viết
 • 2.2.1.2. Giáo dục đạo đức, lối sống và ứng xử
 • 2.2.1.3. Giáo dục kỹ năng lao động sản xuất
 • 2.2.1.4. Giáo dục các giá trị văn hóa tinh thần
 • 2.2.2. Phương thức giáo dục
 • 2.2.2.1. Giáo dục theo độ tuổi
 • 2.2.2.2. Giáo dục theo giới tính
 • 2.2.2.3. Cách thức giáo dục “quen tay hay làm”, truyền dạy qua quan sát
 • 2.3. Các thực hành văn hóa của gia đình và cộng đồng hướng tới đời sống tinh thần, hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em
 • Tiểu kết chương 2: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Dân Tộc Học:

CHƯƠNG 3. BIẾN ĐỔI TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIÁO DỤC TRẺ EM CỦA NGƯỜI NÙNG DÍN LÀO CAI HIỆN NAY

 • 3.1. Trường học
 • 3.2. Sự phát triển đời sống kinh tế – xã hội theo hướng hiện đại hóa dẫn đến những biến đổi trong gia đình, cộng đồng người Nùng Dín
 • 3.3. Tác động từ các chính sách của Nhà nước
 • Tiểu kết chương 3:

KẾT LUẬN

Trên đây là Đề Tài Luận Văn Ngành Dân Tộc Học mà Tri Thức Panda muốn chia sẻ đến các bạn học viên cùng nhau tham khảo. Ngoài ra, Tri Thức Panda còn có thêm những dịch vụ đi kèm như là: Dịch vụ viết thuê tiểu luận full môn, làm báo cáo thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp, hỗ trợ viết chuyên đề tốt nghiệp và làm hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm về giá cũng như quy trình thì liên hệ trực tiếp đến Tri Thức Panda nhé.

Contact Me on Zalo