Quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường có vai trò như thế nào?

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp
0
(0)

Chào các bạn học viên ngành Quản lý nhà nước! Chắc hẳn các bạn ai học ngành này cũng điều thắc mắc về Vai trò của quản lý đối với nền kinh tế như thế nào? Bài viết này, Tri Thức Panda sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu vấn đề này. Ngoài ra, thì hiện tại Tri Thức Panda có chia sẻ rất nhiều đề tài viết luận văn thạc sĩ ngành Quản lý nhà nước

Các bạn có thể tham khảo thêm tại website của mình nhé và nhớ hãy thường xuyên theo dõi để tránh bỏ lỡ những bài viết mới của mình nhé!

Vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nhà nước quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân không chỉ trên phạm vi quốc gia mà còn cả một số hoạt động kinh tế đối ngoại diễn ra ở nước ngoài, như các doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, các hàng hóa xuất nhập khẩu từ nước ngoài, thẩm định các công nghệ thiết bị nhập khẩu. Quản lý nhà nước về kinh tế là quản lý ở tầm vĩ mô, giải quyết những quan hệ vĩ mô có liên quan đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Nhà nước không can thiệp, không giải quyết những vấn đề quản lý sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế hoạt động trong nền kinh tế thị trường (cá nhân, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế…). Trong quản lý nhà nước về kinh tế, Nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ cần thiết để thực hiện chức năng quản lý của mình như công cụ định hướng (kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế …), công cụ kinh tế, tài chính tiền tệ (chính sách đầu tư, thuế, chi tiêu ngân sách, hệ thống ngân hàng, lãi suất, tín dụng…), công cụ pháp lý (pháp luật, các văn bản pháp quy…), các công cụ tổ chức và giáo dục…

Dù vậy, vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm

Một là, để khắc phục những hạn chế của việc điều tiết thị trường , bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Khắc phục những hạn chế cục bộ, như là mặt phát triển hài hòa của xã hội. Đạt sự hài hòa trong việc phân phối thu nhập XH, nâng cao chất lượng cuộc sống XH, phát triển kinh tế giữa các vùng … nhằm bổ sung chỗ hổng.

Hai là, Nhà nước giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên và cơ bản trong nền KT quốc dân bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình. Khối lượng kinh tế có hạn và không thể chia đều cho mọi người -> tranh giành lợi ích -> mâu thuẫn: (1) Giữa các doanh nhân: gian lận hàng – tiền, tranh gianh tài nguyên và môi trường, mua tranh bán cướp, trộm cắp mẫu mã, kiểu dáng, cổ đông, lãnh đạo, lợi tức, cổ phần,…; (2) Giữa chủ và thợ: trả tiền công, bảo hộ lao động và điều kiện lao động; (3) Giữa giới sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng: không tính đến lợi ích chung, dịch vụ kém chất lượng; (4)  Giữa cá nhân, công dân với NN, giữa các địa phương, các ngành, các cấp.

Ba là, giải quyết tính khó khăn của sự nghiệp kinh tế: Hỗ trợ công dân có những điều kiện cần thiết thực hiện sự nghiệp ngoài kinh tế. Nhà nước đại diện lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước hình thành từ khi xã hội có giai cấp. Nó thể hiện ở tính giai cấp trong kinh tế và bản chất giai cấp của nhà nước.

Quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây: Thứ nhất, Nhà nước phải khắc phục những hạn chế của kinh tế thị trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế vốn có của nó. Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hòa trong việc phân phối thu nhập xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, phát triển kinh tế – xã hội hài hòa giữa các vùng… Đồng thời, kinh tế thị trường cũng không thể khắc phục những nhược điểm, mặt trái vốn có của nó. Những điều này cản trở việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành nền kinh tế, sự quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của thị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Thứ hai, bằng các chính sách, pháp luật và sức mạnh kinh tế của mình, Nhà nước giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên trong nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích kinh tế riêng của mình và xảy ra sự tranh giành về lợi ích, phát sinh những mâu thuẫn về lợi ích.

Những mâu thuẫn này có tính phổ biến, thường xuyên vì liên quan đến quyền lợi cá nhân, đến sự ổn định kinh tế – xã hội. Chỉ có Nhà nước mới có thể giải quyết được các mâu thuẫn đó và điều hòa lợi ích của các bên liên quan. Thứ ba, xuất phát từ tính khó khăn, phức tạp của việc làm kinh tế. Làm kinh tế, nhất là làm giàu phải có ít nhất các điều kiện: ý chí làm giàu, tri thức làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh. Không phải công dân nào cũng có đủ các điều kiện trên để tiến hành làm kinh tế. Sự can thiệp của nhà nước là rất cần thiết trong việc hỗ trợ công dân có những điều kiện cần thiết để làm kinh tế. Thứ tư, xuất phát bản chất giai cấp của nhà nước, hài hòa lợi ích của các tầng lớp dân cư. Nhà nước XHCN Việt Nam đại diện cho lợi ích của dân tộc và nhân dân lao động. Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội do Nhà nước ta xác định là nhằm đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy vậy, trong nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với nước ngoài, không phải lúc nào lợi ích kinh tế của các bên cũng luôn luôn được thống nhất. Vì vậy, xuất hiện xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quá trình hoạt động kinh tế trên các mặt quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối. Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế, Nhà nước ta phải thể hiện bản chất giai cấp của mình để bảo vệ lợi ích của dân tộc và của nhân dân. Chỉ có Nhà nước mới có thể làm được điều đó. Bốn lý do chủ yếu trên đây chính là sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

Hiện tại, Tri Thức Panda có nhân Viết thuê luận văn thạc sĩ. Các bạn học viên chỉ cần liên hệ đến ngay gửi thông tin chi tiết đề tài và yêu cầu bài viết. Sẽ có ngay người tư vấn và hỗ trợ các bạn nhanh chóng nhất!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *