Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp
5
(1)

Các bạn học viên ngành Quản lý nhà nước đang chuẩn bị viết Luận văn thạc sĩ thì có thể cân nhắc chọn Đề tài dưới đây. Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn một Đề tài phù hợp viết luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy dựa vào đon vị thực tập, quá trình nghiên cứu, năng lực bản thân để chọn đề tài. Bởi vì, ngoài đề tài Quản lý nhà nước của UBND tỉnh về di sản văn hóa phi vật thể thì Tri thức Panda có chia sẻ nhiều đề tài viết luận văn khác. Các bạn có thể tham khảo để viết bài nhé!

Đề tài: Quản lý nhà nước của UBND Tỉnh về di sản văn hóa phi vật thể

Sau bước chọn được đề tài viết luận văn thạc sĩ, các bạn sẽ cần xây dựng một Đề cương luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước. Tri thức Panda chia sẻ đến các bạn tham khảo, nhưng các bạn nên điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của giáo viên và quy định của trường nhé!

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về di sản văn hóa vật thể

1.1 Khái niệm di sản văn hóa và di sản văn hóa vật thể

1.2 Khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về di sản văn hóa vật thể

 • 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước và quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về di sản văn hóa vật thể
 • 1.2.2 Đặc điểm của quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về di sản văn vật thể

1.3 Nội dung quản lý nhà nước về di dản văn hóa vật thể

 • 1.3.1 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.2 Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.3 Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.4 Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.5 Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.6 Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.7 Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 1.3.8 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa vật thể

Xem thêm:

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước về di sản văn hóa vật thể và kiến nghị hoàn thiện

2.1 Khái quát về di sản văn hóa vật thể tại tỉnh Bình Phước

2.2 Thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về di sản văn hóa vật thể

 • 2.2.1 Thực trạng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể của tỉnh Bình Phước
 • 2.2.2 Thực trạng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.3 Thực trạng tổ chức, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.4 Thực trạng về tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.5 Thực trạng việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.6 Thực trạng về công tác khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.7 Thực trạng quan hệ hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
 • 2.2.8 Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa vật thể

2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về di sản văn hóa vật thể và kiến nghị hoàn thiện

 • 2.3.1 Đánh giá thực trạng
 • 2.3.2 Kiến nghị hoàn thiện

Hiện tại, Tri Thức Panda có nhận Viết thuê luận văn thạc sĩ hỗ trợ các bạn học viên không có thời gian viết bài hoặc gặp khó khăn với bài luận văn. Hãy liên lạc ngay đến Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *